Informacioni sistemi

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj ovog nastavnog predmeta jeste da studente na adekvatan način uvede u oblast informacionih sistema i ponudi im bazična znanja iz ove oblasti. Studenti će se na predmetu upoznati sa osnovnim softverima koji se gotovo svakodnevno primenjuju u radu u svim oblastima poslovanja.

U izvođenju nastave studenti će aktivno biti uključeni u rešavanje realnih problema, kreativno razmišljanje i prepoznavanje mogućnosti za rad u različitim softverima. Po završetku kursa, studenti će steći razumevanje o primeni osnovnih softvera u poslovanju; razvijati algoritamski načina razmišljanja i sistematičnost u rešavanju praktičnih problema.

Osnovna literatura:

Rainer, K. i Turban, E. (2009), Uvod u informacione sisteme (prevedeno na srpski jezik), Beograd, Data Status.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: II