Organizacija audio-vizuelne proizvodnje I

Sažetak predmeta:

Predmet Organizacija audio-vizuelne proizvodnje pruža neophodnu osnovu kako bi studenti savladali organizaciju projekata i upravljanje A/V ekipom - sa pozicije direktora filma. Cilj je uvođenje studenata u sve faze realizacije A/V projekta, od usvajanja scenarija do faze eksploatacije. Predmet definiše: kvantitativna i kvalitativna svojstva A/V ekipe; razumevanje postupka realizacije u A/V projektu, u odnosu na sastav, poslove i zadatke svakog sektora: opšte pripreme, neposredne pripreme, snimanja i postprodukcije. Nakon završenog kursa, studenti su osposobljeni da u okviru tima realizuju fazu opštih priprema za jednostavan A/V projekat i izradu prvog okvirnog predračuna troškova na osnovu zadatog budžeta.

Zahvaljujući tome, oni stiču sposobnosti planiranja i upravljanja vremenom, ali i specifična znanja u širokom spektru poslova i situacija kroz samostalni i timski rad u realizaciji jednostavnog A/V projekta, koja primenjuju u pisanoj i verbalnoj komunikaciji tokom realizacije zadatka.

Osnovna literatura:

Solaroli, Libero, Kako se organizuje film – vodič direktora filma, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1992,

Brozio, Valentino, Organizacija filmske proizvodnje – priručnik filmskog producenta, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1992,

Light Honthaner, Eve, The Complete Film Production Handbook, Focal Press, Boston, 2001,

Jovanović, Sreten i Kosanović, Dejan, Organizacija filmske delatnosti, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1982,

Pincus, Edward ; Acher, Steven, The Filmmakers Handbook, New York: A plume book, 1994.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  zimski

Godina studija: II