Osnovi menadžmenta

Sažetak predmeta:

Predmet Osnovi menadžmenta ima za cilj da studentima pruži mogućnost da sagledaju i razumeju sve faze u procesu upravljanja organizacijom, kao i da im omogući razumevanje i primenu nekih od osnovnih metoda poslovne analize. Takođe, u okviru predmeta, obrađuju se i brojne teme iz domena operativnog menadžmenta, tj. rešavanja svakodnevnih izazova upravljanja i rada u organizaciji. U nastavi se koriste brojne studije slučaja, odnosno primeri realnih poslovnih problema, čijom analizom studenti stiču sposobnost praktične primene stečenih znanja na predmetu.

Osnovna literatura:

Williams, C. (2011) Principi menadžmenta, Data Status, Beograd.

Robbins, S. & Coulter, M. (2005), Menadžment, Data Status, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: II