Reditelj i glumac

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa specifičnostima odnosa reditelja i glumca, posebno razumevanje postupaka i veština koje glumac preduzima u građenju lika. Taj odnos se sagledava iz istorijske perspektive, ali se upoređuju i različite škole glume i primeri iz savremene prakse. Takođe, cilj je shvatanje uloge i značaja producenta u ovom kreativnom procesu. Po odslušanom predmetu, studenti će biti osposobljeni da razumeju i razlikuju različite rediteljske i glumačke postupke, te da u produkcionom kontekstu kontrolišu kreativni proces u odnosu reditelj-glumac. Studenti će steći sigurnost da stečena znanja primene, kako u analizi gotovih, tako i u pripremi sopstvenih projekata. Takođe će razvijati kreativnost i sposobnost kritičkog razmišljanja, da samostalno analiziraju i izrade video esej na zadatu temu.

Osnovna literatura:

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija:  II