Sažetak predmeta:

Kako je nastao Netflix, i zašto je Uber uspešan? Kako je AirB&B uspeo u tome da, kada idete na putovanje, češće smeštaj bukirate u stanovima umesto hotelima? Na ovom predmetu ćete naučiti kako da razvijate slične, inovativne, ideje na bazi novih tehnologija. Digitalna ekonomija povezuje ljude, biznise, uređaje (poput mobilnih telefona, kompjutera), podatke i omogućava vam da kombinujete sva ta polja kako biste razvijali kreativna rešenja i stvarali novu vrednost. Ovaj predmet vas uvodi u svet tehnoloških trendova, podstiče vašu radoznalost i veštine da te trendove prepoznajte i stavljate ih u službu razvoja svojih ideja.

Osnovna literatura:

 • Branislav Vujović. Između dva sveta. Čigoja štampa, 2023.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski

Godina studija: II

Sažetak predmeta:

Koju strategiju ima Amazon, i šta je toj kompaniji omogućilo da postane najuspešniji e-commerce biznis na svetu? Ovaj predmet će vam omogućiti razumevanje savremenih strategija najuspešnijih kompanija kroz analizu studija slučaja i čitanje stručnih članaka. Takođe, na predmetu ćete učiti o značaju strateškog planiranja i strateških analiza za poslovanje preduzeća, a interaktivna nastava kroz diskusiju o uspehu i neuspehu svetskih kompanija, omogućiće vam razumevanje strateških tema u poslovanju poput: kreiranja strategije, sticanja i zadržavanja konkurentske prednosti, i prilagođavanje strategije promenama koje se dešavaju u okruženju.

Osnovna literatura:

 • Kulter, M. Strategijski menadžement na delu. Data Status, 2010.
 • Dess, G., Lumpkin, G., Eisner, A., Strategijski menadžment. Data status, 2007

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  zimski

Godina studija: II

Sažetak predmeta: 

Budućnost izgleda nesigurno za skoro svakog od nas, pa tako i za biznise. Ovaj predmet vam omogućava da smanjite tu nesigurnost kroz strateški pristup koji daje odgovor na pitanje – šta uraditi sledeće? Na predmetu ćete naučiti kako da pristupite problemima na struktuiran način, i generišete kreativne metode za rešavanje problema. Poseban fokus se stavlja na empatiju i primenu pristupa koji je fokusiran na čoveka – što će vam omogućiti da istražujete korisnike, njihovo korisničko iskustvo, i da pravite nove mape tog iskustva. Dodatno, naučićete kako da procenite dinamiku tima i poboljšate njegov učinak upravo kroz primenu design thinking alata. Učenje na ovom predmetu podrazumeva mnoštvo kreativnih radionica, praktičnog rada u timovima, građenje i odbranu agrumenta, razvoj diskusije i prezentovanje rešenja.

Osnovna literatura:

 • Đekić M., Jevtić M. (2020), Design Thinking: Kako da stvarate proizvode koje ljudi žele, Finesa. 
 • Brown, T. (2008), Design Thinking. Harvard Business Review, 86, 84–92. 
 • Norman D. (2003), Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things, Basic Books 
 • Norman D. (2013), The Design of Everyday Things, Basic Books 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena: 6

Semestar: zimski

Godina studija: II

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu naučićete kako da razumete finansijske izveštaje, na bazi njih kreirate korisne informacije za donošenje strateških odluka i za procenu uspešnosti svoje organizacije. Na nizu primera iz realnog poslovnog sveta, saznaćete kako se evidentiraju i obrađuju podaci o različitim poslovnim promenama u kompaniji, kako se iz tih podataka dolazi do informacija koje se predstavljaju korisnicima finansijskih podataka – poput vlasnika kompanije i investitorima.

Osnovna literatura:

 • Jagdish Kothari, Elisabetta Barone: Finansijsko računovodstvo (Međunarodni pristup), Data Status, Beograd, 2012. 
 • Charles H. Gibson, Financial Statement Analyses, 13th edition, SouthWestern, Cengage Learning, 2013. 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: II

Sažetak predmeta:

Na koji način je najbolje predstaviti proizvod na društvenim mrežama, ali i iskoristiti nove tehnolgoije kako biste plasirali proizvod na tržište? To je moguće pomoću digitalnog marketinga, a na ovom predmetu ćete se upoznati sa osnovnim konceptima digitalnog marketinga i bićete osposobljeni da, čak i ako ne radite u marketingu, razumete ovu oblast kako biste uspešno obavljali svoj posao u bilo kojoj branši.

Osnovna literatura:

 • Filipović, J. (2021.) Digitalni marketing, CID Ekonomski fakultet, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: II

Sažetak:

Da biste znali kako da pozicionirate svoju kompaniju na određenom tržištu, važno je da razumete sve ono što oblikuje konkretno tržište. Na ovom predmetu naučićete da vršite analize globalnog tržišta i konkurenata, i da zaključke tih analiza primenite za unapređenje i kreiranje novih proizvoda i usluga.

Osnovna literatura:

 • Grant, R. M. (2016) Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases Edition. Ninth edition. Chichester, Wiley.
 • Fleisher, C. S., & Bensoussan, B. E. (2015). Business and competitive analysis: effective application of new and classic methods. Second edition. Upper Saddle River, Pearson FT Press.
 • Damodaran, A. (2017) Naratives and Numbers: The Vale of Stories in Business. First edition. New York, Columbia University Press.
 • Hoffman, R. and Yen, C. (2018) Blitzscaling: The lightning-fast path to building massively valuable companies. London, HarperCollinsPublishers.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 5

Semestar: zimski

Godina studija: II

Sažetak predmeta:

Najveće kompanije uspevaju tako što inovacije učine osnovnim delom svoje strategije. Te kompanije razvijaju pobedničku poslovnu formulu. Kako tempo promena nastavlja da raste, a neizvesnost je nova normalnost, ključno je da lideri uoče kada je neophodno promeniti poslovnu forumu. Na ovom predmetu naučićete kako da kreirate i menjate formulu za uspeh kompanije u ambijentu stalnih promena i inovacija koje potpuno menjaju tržište. Kroz interaktivnu nastavu, diskusiju, i rad na studijama slučaja, savladaćete teorije i tehnike za upravljanje i razvoj inovacija u kompanijama.

Osnovna literatura:

 • Clayton, M. Christensen. (1997,2000, 2016). Dilema inovatora. Harvard

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  prolećni

Godina studija: II

Sažetak predmeta:

Zamislite da dobijete ovakav podatak: kompanija X ima EBITDA marginu -15% u 2022. Da li vam ovaj podatak nešto znači? Da, on pokazuje pad profitabilnosti, ali šta vi, kao neko ko je direktor/direktorka kompanije X možete da uradite sa tim podatkom? Ukoliko znate da profitabilnost zavisi od prihoda koje ostvarujete kroz podaju svog proizvoda, ali i od trškova koje imate da biste napravili taj proizvod, pogled ka ovim podacima i zaključak da li je pad profitabilnosti od 15% posledica pada prodaje ili rasta troškova je već informacija na bazi koje možete da preduzmete dalje korake i rešite problem sa kojim se suočava vaša kompanija.

U svetu u kome živimo okruženi smo mnoštvom podataka. Razliku prave oni koji na bazi podataka umeju da donseu zaključak, oni koji od podatka umeju da naprave informaciju koju razumeju. Na ovom predmetu ćete naučiti kako da obrađujete, analizirate podatke i pretvarate ih u informaciju koju primenjjete u svom svakodnevnom poslu.

Osnovna literatura:

 • Prem S. M. (2013). Uvod u statistiku. Wiley.
 • Knaflic C. (2015). Storytelling with data: A Data Visualization Guide for Business. Professionals.Wiley. 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  prolećni

Godina studija: II

Sažetak predmeta:

Imate nekoliko sjajnih ideja, ali za realizaciju svake vam je neophodno da nabavite novac. Kako da se odlučite koju ćete ideju dalje razvijati, i gde je najbolje pronaći sredstva za finansiranje te ideje? Odgovor na te dileme, daje upravo ovaj predmet.

Korporativne finansije su već vekovima jedna od najznačajnijih tema u poslovnom svetu. Stručnjaci često smatraju da su korporativne finansije ''izazovne'' jer finansijske odluke nisu večne usled činjenice da se finansijska tržišta u okviru kojih kompanija posluju veoma brzo menjaju. Na ovom predmetu naučićete osnovne principe i načela korporativnih finansija i praktičnu primenu različitih metoda koje će vam pomoći prilikom donošenja finansijskih i investicionih odluka.

Osnovna literatura:

 • Brili, Majers i Markus (2007). Osnovi korporativnih finansija. Peto izdanje, MATE, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: II

Sažetak predmeta:

Zašto smo skloniji tome da više novca potrošimo ako plaćamo kreditnom karticom umesto gotovinom? Zašto smo neretko ,,žrtve” sniženja i drugih marketinških taktika? Psihologija je svuda, pa i u donošenju odluka u svetu ekonomije! Saznajte šta ljude podstiče na određene postupke i izbore kada su u pitanju ekonomske interakcije, troškovi i investiranje. Otkrijte šta odlikuje discipline poput neuroekonomije i bihejvioralne ekonomije i kako se čovekova svakodnevna iracionalnost može upotrebiti na racionalan način.

Osnovna literatura:

Kaneman, D., Misliti brzo i sporo, Heliks, Beograd (2021)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: prolećni

Godina studija: II

Sažetak predmeta:

Prepoznali ste određeni problem na tržištu i razmišljali o tome kako možete da ga rešite. Sjajna ideja vam je pala na pamet, i sada planirate da osnujete kompaniju. Međutim, otvara se niz pitanja – kako da pronađete početni kapital za razvoj svoje ideje? Od čega da počnete? Kako da okupite tim? Kako da još malo istražite tržište? Sve su to relevantna pitanja, a odgovore na ista dobićete upravo na ovom predmetu koji vas priprema da započnete svoj biznis nakon završenih studija.

Osnovna literatura:

 • Dakens D.(2012) Preduzetnišvo i male  firme, Data Status, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: II

Sažetak predmeta:

Dobili ste sledeći zadatak – da pronađete kako je politika Evropske centralne banke o podizanju kamatnih stopa u prethodnom periodu uticala na inflaciju i na zaposlenost. Da biste to uradili neophodno je da pronađete podatke, a na ovom predmetu naučićete gde ih je moguće pronaći, kako oni nastaju i kako možemo da ih analiziramo da bismo upravo odgovorili na slična pitanja. Na predmetu ćete naučiti da razumete ekonomske indikatore i da ih praktično primenite kroz analize za razumevanje određenih stanja i trendova.

Osnovne literatura:

 • Horn, R. V. (1993). Statistical Indicators: For the Economic and Social Sciences. Cambridge University Press. 
 • Krstić G. i Šoškić D., Ekonomska statistika. Ekonomski fakultet, Beograd, ili sedmo izdanje 2018.  

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: II