Analiza ekonomskih podataka

Sažetak predmeta:

Predmet Analiza ekonomskih podataka ima za cilj da studente upozna sa osnovnim tehnikama analize ekonomskih podataka, najčešćim izvorima podaka i najvažnijim ekonomskim indikatorima kao što su inflacija, nominalni i realni rast zarada, nominalni i realni rast BDP-a, analiza BDP per capita i slično. Pristup je pre svega praktičnog karaktera - analiziraju se konkretni podaci za Srbiju i EU.

Osnovna literatura:

Krstić G. i Šoškić D. (2018) Ekonomska statistika. Sedmo izdanje. Beograd, Ekonomski fakultet,

Horn, R. V. (1993). Statistical Indicators: For the Economic and Social Sciences. Cambridge, University Press.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: II