Korporativne finansije

Sažetak predmeta:

Imate nekoliko sjajnih ideja, ali za realizaciju svake vam je neophodno da nabavite novac. Kako da se odlučite koju ćete ideju dalje razvijati, i gde je najbolje pronaći sredstva za finansiranje te ideje? Odgovor na te dileme, daje upravo ovaj predmet.

Korporativne finansije su već vekovima jedna od najznačajnijih tema u poslovnom svetu. Stručnjaci često smatraju da su korporativne finansije ''izazovne'' jer finansijske odluke nisu večne usled činjenice da se finansijska tržišta u okviru kojih kompanija posluju veoma brzo menjaju. Na ovom predmetu naučićete osnovne principe i načela korporativnih finansija i praktičnu primenu različitih metoda koje će vam pomoći prilikom donošenja finansijskih i investicionih odluka.

Osnovna literatura:

  • Brili, Majers i Markus (2007). Osnovi korporativnih finansija. Peto izdanje, MATE, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: II