Osnovi digitalnog marketinga

Sažetak predmeta:

Na koji način je najbolje predstaviti proizvod na društvenim mrežama, ali i iskoristiti nove tehnolgoije kako biste plasirali proizvod na tržište? To je moguće pomoću digitalnog marketinga, a na ovom predmetu ćete se upoznati sa osnovnim konceptima digitalnog marketinga i bićete osposobljeni da, čak i ako ne radite u marketingu, razumete ovu oblast kako biste uspešno obavljali svoj posao u bilo kojoj branši.

Osnovna literatura:

  • Filipović, J. (2021.) Digitalni marketing, CID Ekonomski fakultet, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: II