Strategijski menadžment

Sažetak predmeta:

Koju strategiju ima Amazon, i šta je toj kompaniji omogućilo da postane najuspešniji e-commerce biznis na svetu? Ovaj predmet će vam omogućiti razumevanje savremenih strategija najuspešnijih kompanija kroz analizu studija slučaja i čitanje stručnih članaka. Takođe, na predmetu ćete učiti o značaju strateškog planiranja i strateških analiza za poslovanje preduzeća, a interaktivna nastava kroz diskusiju o uspehu i neuspehu svetskih kompanija, omogućiće vam razumevanje strateških tema u poslovanju poput: kreiranja strategije, sticanja i zadržavanja konkurentske prednosti, i prilagođavanje strategije promenama koje se dešavaju u okruženju.

Osnovna literatura:

  • Kulter, M. Strategijski menadžement na delu. Data Status, 2010.
  • Dess, G., Lumpkin, G., Eisner, A., Strategijski menadžment. Data status, 2007

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  zimski

Godina studija: II