Analiza poslovnog okruženja kompanije

Sažetak:

Da biste znali kako da pozicionirate svoju kompaniju na određenom tržištu, važno je da razumete sve ono što oblikuje konkretno tržište. Na ovom predmetu naučićete da vršite analize globalnog tržišta i konkurenata, i da zaključke tih analiza primenite za unapređenje i kreiranje novih proizvoda i usluga.

Osnovna literatura:

  • Grant, R. M. (2016) Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases Edition. Ninth edition. Chichester, Wiley.
  • Fleisher, C. S., & Bensoussan, B. E. (2015). Business and competitive analysis: effective application of new and classic methods. Second edition. Upper Saddle River, Pearson FT Press.
  • Damodaran, A. (2017) Naratives and Numbers: The Vale of Stories in Business. First edition. New York, Columbia University Press.
  • Hoffman, R. and Yen, C. (2018) Blitzscaling: The lightning-fast path to building massively valuable companies. London, HarperCollinsPublishers.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 5

Semestar: zimski

Godina studija: II