Analiza tržišta i konkurenata

Sažetak predmeta:

Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa načinom na koji se vrši analiza globalnog tržišta i konkurenata, kao i načinom na koji se rezultati te analize koriste za unapređenje i kreiranje novih proizvoda/usluga u kompanijama i startapovima. Primenom teorije na praktičnim primerima strateških odluka kompanija studenti će naučiti osnove analize tržišnih podataka. U okviru predmeta studenti će kroz diskusiju i analize imati priliku da testiraju ideju za novi proizvod/uslugu neke od postojećih kompanija ili ideju za startap koji bi oni želeli da osnuju.

Osnovna literatura:

Grant, R. M. (2016) Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases Edition. Ninth edition. Chichester, Wiley. – poglavlja 3, 4 i 9,

Damodaran, A. (2017) Naratives and Numbers: The Vale of Stories in Business. First edition. New York, Columbia University Press,

 Hoffman, R. and Yen, C. (2018) Blitzscaling: The lightning-fast path to building massively valuable companies. London, HarperCollinsPublishers,

Fleisher, C. S., & Bensoussan, B. E. (2015). Business and competitive analysis: effective application of new and classic methods. Second edition. Upper Saddle River, Pearson FT Press.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: II