Dizajnersko razmišljanje

Sažetak predmeta: 

Budućnost izgleda nesigurno za skoro svakog od nas, pa tako i za biznise. Ovaj predmet vam omogućava da smanjite tu nesigurnost kroz strateški pristup koji daje odgovor na pitanje – šta uraditi sledeće? Na predmetu ćete naučiti kako da pristupite problemima na struktuiran način, i generišete kreativne metode za rešavanje problema. Poseban fokus se stavlja na empatiju i primenu pristupa koji je fokusiran na čoveka – što će vam omogućiti da istražujete korisnike, njihovo korisničko iskustvo, i da pravite nove mape tog iskustva. Dodatno, naučićete kako da procenite dinamiku tima i poboljšate njegov učinak upravo kroz primenu design thinking alata. Učenje na ovom predmetu podrazumeva mnoštvo kreativnih radionica, praktičnog rada u timovima, građenje i odbranu agrumenta, razvoj diskusije i prezentovanje rešenja.

Osnovna literatura:

  • Đekić M., Jevtić M. (2020), Design Thinking: Kako da stvarate proizvode koje ljudi žele, Finesa. 
  • Brown, T. (2008), Design Thinking. Harvard Business Review, 86, 84–92. 
  • Norman D. (2003), Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things, Basic Books 
  • Norman D. (2013), The Design of Everyday Things, Basic Books 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena: 6

Semestar: zimski

Godina studija: II