Psihologija ekonomskog ponašanja

Sažetak predmeta:

Psihologija ekonomskog ponašanja je multidisciplinarna oblast koja obrađuje iracionalno ljudsko ponašanje kroz proučavanje efekata psiholoških, socijalnih, kognitivnih i emocionalnih faktora na ekonomske odluke pojedinca , i kako na osnovu tih analiza pomoći menadžerima u donošenju odluka. Kroz predmet će se ukazati na proces odlučivanja i izbora u različitim ekonomskim kontekstima, na uticaj bihevioralne ekonomije u procesu organizacionog ponašanja, na neuroekonomiju, te na odnos i uticaj javnih i državnih institucija i odluka na ponašanje i odlučivanje pojedinca. Američki psiholog Daniel Kanheman i ekonomista Vernon Lomah-Smith, dobitnici Nobelove nagrade iz ekonomije, postavili su temelje uključivanja psiholoških istraživanja u ekonomsku nauku tj. kako racionalno koristiti  ljudsku iracionalnost. Na ovom kursu studenti će se baviti savremenim istraživanjima i saznanjima u području bihevioralne ekonomije, što će ih osposobiti za samostalno razvijanje znanja u ovom novom i brzo razvijajućem području.

Osnovna literatura:

Daniel Kaneman, ( 2014), Mislite brzo i sporo , Heliks, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: II