Strategijski menadžment

Sažetak predmeta:

Predmet Strategijski menadžment ima za cilj da omogući studentima sticanje znanja, neophodnog za razumevanje i primenu metoda i tehnika analize poslovnog okruženja, kao i poslovnih procesa i resursa organizacije. Akcenat je na razmatranju savremenih trendova u poslovanju, nastalih pod uticajem globalnih ekonomskih, društvenih, tehnoloških i ekoloških promena. Takođe, studenti se na predmetu upoznaju i sa načinom kreiranja odgovarajućih strategija u cilju stvaranja i održanja konkurentske prednosti. U okviru predmeta, obrađuje se i veliki broj studija slučaja, odnosno, primera realnih poslovnih problema.

Osnovna literatura:

Coulter, M. (2010) Strategijski menadžment na delu. Četvrto izdanje. Beograd, Data Status.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski

Godina studija: II