Upravljanje ljudskim resursima

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim konceptima upravljanja ljudskim resursima i ulogom ljudskih potencijala za konkurentnost savremenih organizacija.Jedan od ciljeva je da studenti kroz analizu studije slučaja, i čitanje stručnih članaka razumeju savremene prakse i politike koje su potrebne da bi se izvršili menadžerski zadaci u vezi sa personalnim pitanjima, a naročito sa zapošljavanjem, obukom, procenom i nagrađivanjem zaposlenih u preduzeću i obezbeđivanjem bezbednog, etički prihvatljivog i pravednog okruženja za njih.

Osnovna literatura:

Geri Desler, Osnovi menadžmenta ljudskih resursa,  Data status (2007.)

Noe, Holenbek, Gerhart, Vrajt, Menadžment ljudskih potencijala – postizanje konkurentske prednosti, Mate (2006.)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija: II