Audio-vizuelna produkcija IV

Sažetak predmeta:

Predmet je koncipiran tako da se studenti upoznaju sa mogućnostima različitih načina finansiranja A/V projekata, ali i da im pomogne u ovladavanju stručnim terminima koji se najčešće sreću u konkursnoj dokumentaciji javnih fondova. Studenti se upoznaju sa lokalnim, nacionalnim i nadnacionalnim javnim fondovima. Po odslušanom predmetu, student će steći sposobnost da samostalne pripreme, popunjavaju i šalju kompletnu dokumentaciju na konkursima za sufinansiranje A/V projekata, razvijajući istovremeno lingvističke sposobnosti, poslovnu etiku i preduzetnički duh.

Osnovna literatura:

Annette Kuhn; Guy Westwell, Dictionary of Film Studies, London: Oxford University Press, 2015,

John J. Lee, Jr; Anne Marie Gillen, The Producer's Business Handbook (third edition), Oxford, Focal Press, 2011,

Peter Bosma, Film Programming: Curating for Cinemas, Festivals, Archives, Columbia University Press, 2015,

David Bordwell; Kristin Thompson, Minding Movies: Observations on the Art, Craft, and Business of Filmmaking, University of Chicago Press, 2011.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: III