Digitalno pripovedanje I

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje sa savremenim formama narativne komunikacije, specifičnim za nove medije i digitalnu umetnost kako bi budući kreativni producenti bili osposobljeni za delovanje u okruženju sopstvenog vremena. Zahvaljujući usklađivanju tradicionalnih znanja iz oblasti audio-vizuelnog stvaralaštva sa realnošću, potrebama i mogućnostima koje pružaju internet i interaktivne tehnologije, studenti će, između ostalog, steći sposobnost sagledavanja komplikovane situacije u novim medijima i analitičko razumevanje novonastalih oblika komunikacije, izražavanja i pripovedanja.

Ovaj kurs je neophodan kako bi studenti naučili kako da na akademskom i poslovnom planu razumeju i ocenjuju sve forme savremenog digitalnog pripovedanja.

Osnovna literatura:

Bryan Alexander, The New Digital Storytelling: Creating Narratives with New Media, ABC-CLIO, LLC,

Oleg Jeknić, Teorija interfejsa, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, 2014,

Oliver Grau, Virtuelna umetnost, Beograd: CLIO, 2012,

Stanko Crnobrnja, Novi mediji i društvene mreže: pojmovnik, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2014,

D. P. Marshall, R. Burnett, Web Theory, Routledge, 2002,

S.T. Mcclean (ed), Digital Storrytelling – The narative Power of Visual Effects in Film, The MIT Press, Cambridge, 2007.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: III