Digitalno pripovedanje II

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je ovladavanje praktičnim veštinama korišćenja različitih formi digitalnog pripovedanja u novim medijima, kao i kolektivna i pojedinačna sposobnost komunikacije sa formatima koji su rođeni ili se svakog dana rađaju u ”stvarnosti” novih medija.

Krajnji cilj je da po završetku kursa student postane producent sa veštinama izražavanja u digitalnom okruženju, sposoban da lično iskustvo upotrebi u stvaranju i korišćenju brojnih formi i različitih naratava koji se koriste u digitalnom pripovedanju. Na taj način, student stiče kompetentnost za samostalno pripovedanje ili za timski rad u različitim kreativnim timovima u digitalnim medijima.

Osnovna literatura:

Bryan Alexander, The New Digital Storytelling: Creating Narratives with New Media, ABC-CLIO, LLC,

Oleg Jeknić, Teorija interfejsa, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, 2014,

Oliver Grau, Virtuelna umetnost, Beograd: CLIO, 2012,

S.T. Mcclean (ed), Digital Storrytelling – The narative Power of Visual Effects in Film, The MIT Press, Cambridge, 2007,

D. P. Marshall, R. Burnett, Web Theory, Routledge, 2002,

Mirko Ilić, Eye to Hand, Beograd: Mikser Books, 2011.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: III