Knjiga snimanja I

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje sa kreativnim postupkom procesa izrade knjige snimanja, na osnovu kog se pristupa razradi i planu snimanja svakog audio-vizuelnog dela. Poseban fokus biće usmeren na igrane forme, kao i na ovladavanje umetničkim postupcima reditelja i direktora - od čitanja scenarija, preko izbora objekata do izrade storiborda. U istom cilju studenti će se upoznati sa istorijatom i savremenim tehnološkim rešenjima postupka izrade knjige snimanja, stičući potrebna znanja za kreativno korišćenje knjige snimanja. Ovaj kurs istovremeno predstavlja teorijsku i kreativnu osnovu za producentsku analizu i razradu knjige snimanja na predmetu Knjiga snimanja 2.

Osnovna literatura:

Danijel Eridžon, Gramatika filmskog jezika, FDU, Beograd 1982,

Ward Preston, What an Art Director Does: An Introduction to Motion Picture Production Design, 1994,

Fionnuala Halligan, Movie Storyboards: The Art of Visualizing Screenplays, San Francisko: Chronicle Books, 2013.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski

Godina studija:  III