Knjiga snimanja II

Sažetak predmeta:

Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa značajem izrade i razrade knjige snimanja sa pozicije producenta (i direktora filma) koji rukovodi projektom, što će ih pripremiti za praktičan postupak u procesu producentske razrade knjige snimanja u vizuelnoj proizvodnji, odnosno za samostalnu izradu plana snimanja i budžeta projekta u programu ”Movie magic - Budgeting & Scheduling”. Svo stečeno teorijsko znanje, studenti će naknadno primenjivati kroz realizaciju kolektivnih vežbi u igranoj formi.

Zahvaljujući razvijanju sposobnosti analize i sinteze novih ideja, rukovođenja i donošenja odluka, planiranja i upravljanja vremenom, kao i veština upravljanja informacijama,  studenti će savladati samostalnu analizu knjige snimanja, izrade i kontrole plana snimanja i budžeta projekta.

Osnovna literatura:

S. Comer (ed), Film and Video Art, Tate, london, 2009,

David Puttnam, Movies and Money, New York: Vintage Books, 1999,

Clark Barbara, Guide to Postproduction for TV and Film: managing process, Focal Press, 2013.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  prolećni

Godina studija: III