Kreiranje i produkcija događaja

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna znanja o umetničkom performansu kao formi umetničkog izražavanja. Tokom kursa, oni će dodatno razviti i izgraditi sposobnost za učešće u timskom radu, kao i sposobnost kreiranja i vođenja tima koji realizuje ”javni događaj“. Drugim rečima, biće pripremljeni za samostalno i timsko kreiranje i realizaciju događaja u različitim oblastima - u kulturi, umetnosti, sportu, reklamnom biznisu...

Kroz ovaj kurs, oni će se upoznati sa organizacionim modelima, tipovima, profesijama i disciplinama koje egzistiraju u oblasti produkcije događaja na sceni ili van scene. Takođe će steći osnovna znanja o umetničkom performansu kao formi umetničkog izražavanja i o ulogama producenta, organizatora i svih funkcija iz oblasti kreiranja, pripreme, pomoći i realizacije performansa. Sve to će im pomoći da izgrade lične stavove koje će umeti da prezentuju, argumentuju i verbalno problematizuju.

Osnovna literatura:

Goldberg, R, Performance – live art since the 60s, Thames and Hudson, London, 2004,

Rajkov M, Sajfert Z, Ljudska strana menadžmenta, FON, Beograd, 1996,

Xavier M. Frascogna, Successful Artist Management, Bilbord books, New York, 1990,

Dragan Sakan, Lepa žena, NewS Moment, Beograd, 1996,

Šešić M. D. i Stojković B, Kultura, Menadžment, Animacija, Markering, Klio, Beograd, 2007.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: III