Marketing

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj predmeta Marketing jeste da se studentima omogući razumevanje uloge marketinga u ekonomiji i društvu, kao i procesa kojim menadžment kompanije analizira, planira, sprovodi i kontroliše marketinški program. Dobro osmišljene marketinške aktivnosti kritične su za dugoročni uspeh bilo koje poslovne organizacije, jer marketinška funkcija omogućava organizaciji da privuče, zadrži i poveća bazu potrošača, tako što za njih kreira, isporučuje i komunicira superiornu vrednost u odnosu na konkurenciju. Predmet je osmišljen tako da studentima kroz praktične primere i aktivno učešće u nastavi omogući razumevanje tradicionalnih i digitalnih tehnika kojima se služe marketari kako bi došli do svojih potrošača.

Osnovna literatura:

Lamb C, Hair, J.F. i McDaniel, C. (2013) Marketing MKTG, prevedeno na srpski jezik u izdanju Data Status, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta:  obavezan

Broj ESPB poena:  7

Semestar:  prolećni

Godina studija:  III