Osnovi digitalne ekonomije

Sažetak predmeta:

Cilj ovog kursa je upoznavanje studenata sa fenomenom četvrte industrijske revolucije, digitalne globalizacije i uticajem novih tehnologija na transformaciju poslovnih modela. S obzirom na to da se predmet Osnovi digitalne ekonomije bavi spomenutim fenomenom i eksponencijalnim razvojem novih tehnologija, ovo je kurs o strategijama i potpuno novom načinu razmišljanja. Samim tim, težište je stavljeno na izučavanje novih korisničkih iskustava, optimizaciju poslovnih procesa i na nove, digitalne poslovne modele.

Osnovna literatura:

Westerman, G. i Bonnet, D.(2014) Leading Digital, Harvard Business Review Press, Boston.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: III