Poslovno i autorsko pravo

Sažetak predmeta:

Cilj ovog predmeta je da studenti steknu znanja neophodna za razumevanje osnovnih načela poslovnog i autorskog prava, naročito pravila i propisa koja se primenjuju u svakodnevnom poslovno-pravnom životu. Studenti će imati mogućnost da se upoznaju sa teorijskom i praktičnom materijom koja se vezuje za pravo privrednih društava, ugovore iz privrede, bankarske poslove i hartije od vrednosti. U sklopu ovog predmeta, proučavaće se i pravna materija koja se odnosi na intelektualnu svojinu, tj. prvenstveno na prava koja se odnose na književna, umetnička i naučna dela, interpretacije umetnika i interpretatora i izvođenja umetnika izvođača, kao i sva druga prava vezana za intelektualnu aktivnost naročito u naučnoj, književnoj i umetničkoj oblasti.

Savladavanjem kursa, student stiče temeljno poznavanje i razumevanje institucija poslovnog i autorskog prava, što daje mogućnost da nakon završetka ovog kursa, tj. svojih studija, razume i u praksi primenjuje propise koji se vežu za ova polja prava.

Osnovna literatura:

Lucija Spirović-Jovanović, Ljubiša Dabić, Poslovno pravo (2. izd.), Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2015,

Ivan Nikčević, Poslovno pravo, Singidunum, Beograd, 2011,

Dušan M. Popović, Slobodan M. Marković, Pravo intelektualne svojine (3. izd.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2015,

Slobodan M. Marković, Pravo intelektualne svojine i informaciono društvo, Službeni glasnik, 2014,

Ray A. August, Don Mayer, Michael Bixby, International Business Law: International Edition (6. ed.), Pearson, 2012,

Justine Pila, Paul Torremans, European Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2016.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: III