Producent i tehnologija 2: Digitalna obrada slike i zvuka

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa teoretskim i praktičnim aspektima procesa A/V postprodukcije – digitalna obrada slike i zvuka kroz teorijska predavanja i praktične vežbe. Tokom kursa, studenti se ohrabruju da istražuju ove procese i upoznaju se sa tehnološkom osnovom postupka kolor-korekcije i praktičnim aspektima procesa post-produkcije zvuka u audio-vizuelnim delima. Istovremeno, oni stiču saznanja o istorijskom pregledu i evoluciji video postprodukcije i produkcione tehnologije za obradu slike i zvuka.

Ovaj predmet predstavlja neophodnu teorijsku osnovu za praktičnu primenu raspoloživih izražajnih sredstava u kolor-korekciji i post-produkciji zvuka audio-vizuelnih dela, pružajući veliki prostor kreativnosti. Nakon odslušanog predmeta, studenti postaju osposobljeni za kreativno korišćenje, ali i producentsku kontrolu postupka post-produkcije slike i zvuka.

Osnovna literatura:

Clark Barbara, Guide to Postproduction for TV and Film: managing process, Focal Press, 2013,

Ariel Rogers, Cinematic Appeals: The Experience of New Movie Technologies, New York: Columbia University Press, 2013,

Holly Willis, Fast Forward: The Future(s) of the Cinematic Arts, New York: Columbia University Press, 2016,

Zoran Simjanović, Primenjena muzika, Beograd: Bikić Studio 1996,

Rihard Merc: A,B,C... ZVUKA U AUDIO VIZUELNIM MEDIJIMA, Beograd: RTS, 2013,

Mišel Šion, Audiovizija, CLIO, Beograd, 2012,

Dejvid Birn, Kako radi muzika, Geopoetika, Beograd, 2015.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  7

Semestar:  prolećni

Godina studija: III