Retorika i debata

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta jeste da svaki student može samostalno da kreira svoj ”javni nastup” i da predstavi svoj projekat, uz svest o važnosti lepote i kulture govora. Kroz teorijska predavanja studenti će ovladati osnovnim pojmovima  o jezičkoj, umetničkoj i govornoj kulturi, dok će pomoću praktičnih vežbi razviti različite tehnike govora i iznošenje argumenata u debatama.

Time će nakon završenog kursa steći potrebne lingvističke sposobnosti, etičnost, znaće da prepoznaju i razlikuju vidove govora, razviće kreativnost i kritičko razmišljanje, a kao krajnji cilj, sigurnost za svoj samostalni nastup i druge poslovne veštine.

Osnovna literatura:

Đorđević, Branivoj, Elementi dikcije: akcenat, retorika, versifikacija, Univerzitet umetnosti, Beograd 1996. (str. 95 – 185),

Karnegi, Dejl, Javni nastup, Beograd: Admiral Books, 2013.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: III