Ekonomija javnog sektora

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu ćete se upoznati sa ulogom države u javnom sektoru. Dobićete osnovne uvide u veličinu javnog sekotora, različite programe sa akcenotom na programe socijalnog sektora, a steći ćete i samostalnost u formulisanju jednostavnih javnih politika u domenu socijalnog sektora.

Osnovna literatura:

  • Džozef Stiglic. Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet, 2008
  • Nikolas Bar. Ekonomija države blagostanja. Beograd: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, 2018

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: III