Elektronsko bankarstvo

Sažetak predmeta:

Razvoj e bankarstva vezane su za širu primenu računarske i telekomunikacione tehnologije. Ove promene donele su do velikih promena u funkcionisanju bankarstva. Primenom interneta i digitalne tehnologije u bankarstvu dolazi do promena i reinženjeringa poslovnih procesa. Klasično bankarsko poslovanje sve se više zamenjuje sa automatizovanom proizvodnjom i isporukom usluga, gde je savremeno bankarstvo nezamislivo bez interneta i računara. Internet bankarstvo, i savremeno mobilno bankarstvo su nov trend u bankarskom poslovanju, koji značajno utiču na produktivnost i rentabilnost banke i utiče na konkuretnost u bankarskom sektoru. Odslušavši ovaj predmet,sudenti će zaokružiti sliku o celoukupnom bankarskom poslovanju i ovladati osnovnim veštinama u domenu elektronskog bankarskog poslovanja.

Osnovna literatura:

Vuksanović, E, (2006). „Elektronsko bankarstvo“, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2006.

Živković, A., Stankić, R, i B. Krstić (2010). Bankarsko poslovanje i platni promet, Ekonomski fakultet, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  3

Semestar:  prolećni

Godina studija: III