Gaming i kreiranje digitalnih proizvoda

Sažetak predmeta:

Gejming industrija je 2022. godine kreirala više prihoda nego muzička i filmsa industrija u kombinaciji. Na ovom predmetu učite kako da kreirate digitalne proizvode, sa posebnim fokusom na video igre. Tokom kursa, steći ćete znanja o svakom koraku životnog ciklusa digitalnog proizvoda – od razvoja, pa sve do pozicioniranja proizvoda na tržištu i određivanja cene.

Osnovna literatura:

  • Lean Startup. Erik Kris. (2018). II izdranje. Ilearn d.o.o. Beograd
  • Product Management in Practice (2nd Edition): A Practical, Tactical Guide for Your First Day and Every Day After, LeMay, M. (2022). II izdanje, O'Reilly Media, Inc., 2022. 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: zimski

Godina studija: III