Investiciono odlučivanje

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu stičete znanja i veštine koje će vam omogućiti da učestvujete u investicionim projektima iz različitih oblasti. Upoznaćete se sa metodama i tehnikama koje se koriste u vođenju investicione politike, kao i analizama koje prethode donošenju odluke o investiranju. Kroz Harvard studije slučaja, praktično ćete raditi na metodama budžetiranja kapitala i projekcijama novčanih tokova.

Osnovna literatura:

  • Van Horn J., Wachowicz  J. (2007), Osnovi finansijskog menadžmenta,  XII izdanje, DATASTATUS, Beograd; 
  • Dayananda D., Irons R., Harrison S., Herbohn J., Rowland P. (2002), Capital Budgeting (Financial Appraisal of Investment Projects),  Cambridge University Press. 
  • Kodukula P, Papudesu C.; „Project Valuation Using Real Options: A Practitioner’s Guide“, J. Ross Publishing, 2006. 
  • Đuričin D, Lončar D,: „Menadžment pomoću projekata“, Beograd, EF, 2010 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija: III