Sažetak:

Nove tehnologije drastično transformišu privredu i živote pojedinca, a jedan od tech trendova koji sve više dobija na značaju je i generativni AI (svi ga verovatno koristite kroz ChatGPT) koji ima potencijal da doda 4.4 biliona $ vrednosti u globalnoj privredi. Koji su to još nove tehnologije koje menjaju biznise i na koji način ih menjaju? Ovaj predmet će vas inspirisati da istražujete o svetu novih tehnologija i, prateći najsavremenuju literaturu, stičete potrebna znanja za razvoj sopstvenih ideja.

Osnovna literatura:

 • Čelik, P. (2020), Digitalna transformacija poslovanja i njene bezbednosne implikacije, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu. 
 • Levi-Jakšić, M., Marinković, S., & Petković, J. (2015), Menadžment inovacija i tehnološkog razvoja, Beograd: FON. 
 • Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. WW Norton & Company. 
 • Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). Leading digital: Turning technology into business transformation. Harvard Business Press. 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  zimski

Godina studija: III

Sažetak predmeta: 

Zašto smo skloniji tome da više novca potrošimo ako plaćamo kreditnom karticom umesto gotovinom? Zašto smo neretko ,,žrtve” sniženja i drugih marketinških taktika? Psihologija je svuda, pa i u donošenju odluka u svetu ekonomije! Saznajte šta ljude podstiče na određene postupke i izbore kada su u pitanju ekonomske interakcije, troškovi i investiranje. Otkrijte šta odlikuje discipline poput neuroekonomije i bihejvioralne ekonomije i kako se čovekova svakodnevna iracionalnost može upotrebiti na racionalan način.

Osnovna literatura:

 • Kaneman, D., Misliti brzo i sporo, Heliks, Beograd (2021)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: prolećni

Godina studija: II

Sažetak:

Primarni cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja i veština iz oblasti oporezivanja u biznisu, oporezivanja i poreskog planiranja, postojećih i novih oblika oporezivanja (oporezivanje inovacija i digitalne imovine, oporezivanje startapa i inovativnih MSP, oporezivanje novih oblika rada, i dr.), kao i poreske optimizacije i izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Osnovna literatura:

 • Gejer, Ted i Rozen Harvi, Javne finansije, Ekonomski fakultet, Beograd, 2011. (Harvey Rosen, Ted Gayer, Public Finance), odabrana poglavlja

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 5

Semestar: zimski

Godina studija: III

Sažetak predmeta: 

Zamislite sledeću situaciju, nakon uspešno završene druge godine studija od porodice i prijatelja ste dobili 1000 EUR kao dodatak na džeparac. Ne želite da trošite novac, već da u nešto uložite. Ali gde? Da li je to banka? Ili možda kupovina trezorskih zapisa Republike Srbije? Ili ulaganje u neku kompaniju koja je na berzi? Ili možda čak i kripto? Na ovom predmetu ćete, s jedne strane, naučiti na koji način da procenite rizike i nagrade kada odlučujete gde ćete investirati. Sa druge strane, naučićete i koji su sve načini da finansirate svoju kompaniju kroz tržište novac i kapitala.

Osnovna literatura:

 • Bodie, Zvi, Alex Kane i Alan Marcus (2009), Investicije, McGraw Hill, prevedeno na srpski u izdanju Datastatus, Beograd
 • Mishkin, Frederic F. i Stanley. G Eakins (2012), Financial Markets and Institutions, Pearson, prevedeno na srpski u izdanju Mate, Zagreb/Beograd. 
 • Šoškić, Dejan B. i Boško R. Živković (2011), Finansijska tržišta i institucije, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd, poglavlja 9-10.  
 • Fabozzi, Frank J. i Franco Modigliani (2008), Capital Markets: Institutions and Instruments, Prentice Hall/Pearson.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: III

Sažetak predmeta:

Da li ste znali da oko 40% pripadnika vaše generacije globalno planira da kupi električni auto? Šta je uzrok te promene u ponašanju potrošača, ukoliko znamo da su automobili sa unutrašnjim sagorevanjem bili daleko popularniji samo par godina unazad? Na ovom predmetu ćete se upoznati sa savremenim konceptima ponašanja potrošača, a poseban fokus će biti stavljen na racionalnom i intuitivnom ponašanju, kao i na usvajanje metoda i tehnika da to ponašanje istražujete i razumete.

Osnovna literatura:

 • Bary J. Babin & Eric G. Harris, Ponašanje potrošača, Data Status (2012);  
 • Daniel Kahneman, Misliti, brzo i sporo, Heliks (2021);  
 • Kotler P., Amstrong G., Principles of Marketing, Pearson Education Limited (2018);  
 • Bayle-Tourtoulou A.S., Badoc M., The Neuro-Consumer,  Routledge (2020). 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: III

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu ćete steći znanja i veštine da samostalno učestvujete, kreirate i razumete kompleksne komunikacione procese bez obzira na to koji karijerni put, odnosno oblast rada, odaberete. Naučićete kako da prevedete identitet organizacije u imidž pomoću internih i eksternih komunikacija, upoznaćete se sa osnovnim postavkama brenda, veštinama javnog nastupa u medijima i u odnosima sa različitim ciljnim grupama.

Osnovna literatura:

 • Joep Cornelissen, Corporate Communication - A Guide to Theory & Practice, (2020), SAGE. 
 • Nino Ćorić, Korporativna komunikacija, (2019), Synopsis, Zagreb; Sarajevo. 
 • Majkl Levin, Gerila PR, (2012), Laguna, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija: III

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu stičete znanja i veštine koje će vam omogućiti da učestvujete u investicionim projektima iz različitih oblasti. Upoznaćete se sa metodama i tehnikama koje se koriste u vođenju investicione politike, kao i analizama koje prethode donošenju odluke o investiranju. Kroz Harvard studije slučaja, praktično ćete raditi na metodama budžetiranja kapitala i projekcijama novčanih tokova.

Osnovna literatura:

 • Van Horn J., Wachowicz  J. (2007), Osnovi finansijskog menadžmenta,  XII izdanje, DATASTATUS, Beograd; 
 • Dayananda D., Irons R., Harrison S., Herbohn J., Rowland P. (2002), Capital Budgeting (Financial Appraisal of Investment Projects),  Cambridge University Press. 
 • Kodukula P, Papudesu C.; „Project Valuation Using Real Options: A Practitioner’s Guide“, J. Ross Publishing, 2006. 
 • Đuričin D, Lončar D,: „Menadžment pomoću projekata“, Beograd, EF, 2010 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija: III

Sažetak predmeta:

Gejming industrija je 2022. godine kreirala više prihoda nego muzička i filmsa industrija u kombinaciji. Na ovom predmetu učite kako da kreirate digitalne proizvode, sa posebnim fokusom na video igre. Tokom kursa, steći ćete znanja o svakom koraku životnog ciklusa digitalnog proizvoda – od razvoja, pa sve do pozicioniranja proizvoda na tržištu i određivanja cene.

Osnovna literatura:

 • Lean Startup. Erik Kris. (2018). II izdranje. Ilearn d.o.o. Beograd
 • Product Management in Practice (2nd Edition): A Practical, Tactical Guide for Your First Day and Every Day After, LeMay, M. (2022). II izdanje, O'Reilly Media, Inc., 2022. 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: zimski

Godina studija: III

Sažetak predmeta:

Ovaj predmet vas priprema da na budućem radnom mestu razmišljate, isplanirate i sprovedete konkretan projekat. Kroz edukaciju i niz praktičnih obuka, naučićete kako da koristite različite procese i alate za pokretanje projekta, planiranje, raspodelu zadataka i resursa, upravljanje rizicima koje nosi jedan projekat, koordinaciju i praćenje realizacije, kao i analizu i evaluaciju projekta. Upoznaćete se sa projektima u privredi, IT kompanijama, u kulturi i neprofitnim organizacijama, kao i sa projektima koji se finansiraju iz kredita i grant šema.

Kroz istraživanje upravljanja projektima, timski razvoj projektnih planova, studije slučaja, simulacije i gostujuća predavanja projektnih menadžera, ovaj predmet će vas pripremiti za učestvovanje u realizaciji projekata i rešavanje konkretnih zadataka.

Osnovna literatura:

 • Đuričin, D., Lončar, D. (2019), Menadžment pomoću projekata. Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd.
 • Project Management Institute (2017), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 6th edition, Project Management Institute, Inc., Newtown Square, PA, USA 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: III

Sažetak predmeta:

U prethodnom periodu globalna privreda je bila suočena sa dve krize. Prva, izazvana COVID-om 19 je ubrzala proces digitalne transformacije, dok je druga, koja je počela ratom u Ukrajini, ubrzala proces zelene tranzicije. Od tada, zeleno-digitalni trend je tu da ostane.

Međutim, da li ste znali da oko 80% projekata digitalne transformacije ne dostigne svoje ciljeve? Verujemo i da znate da nemamo planetu „B“, i da je upravo zbog toga UN svojom Agendom postavio 17 univerzalno prihvaćenih ciljeva održivog razvoja. U svetu u kome zeleno i digitalno postaju prioritet, ovaj predmet vam pruža osnovna znanja i veštine o načinima sprovođenja digitalno-zelene transformacije.

Osnovna literatura:

 • Jeffry Sachs. (2014). Doba održivog razvoja. Službeni glasnik i centar za međunarodnu saradnji i održiv razvoj.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: III

Sažetak predmeta:

Nije samo ponašanje individue podložno analizi, već i ponašanje organizacije kao celine. Na ovom predmetu uplovićete u uzbudljiv svet psihologije ponašanja pojedinaca i grupa u poslovnom kontekstu. Očekuju vas intrigantne teme poput individualnih razlika, zadovoljstva poslom, motivacije, timskog rada, liderstva i još mnogo toga. Kroz praktične radionice, rad na realnim slučajevima i istraživanje stavova zaposlenih, pripremićete se za uspešno snalaženje u gotovo svakom savremenom organizacionom okruženju!

Osnovna literatura:

 • Janićijević, N., Organizaciono ponašanje, Data status, Beograd (2008)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 5

Semestar: prolećni

Godina studija: III

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu steći ćete znanja i veštine koje će vam omogućiti da razumete i analizirate poslovanje banaka kako iz ugla zaposlenog u banci i uprave i akcionara banke, tako i iz ugla revizora, regulatora ili korisnika bankarskih proizvoda i usluga. Upoznaćete se sa poslovanjem komercijale banke, ključnim pokazateljima performansi banke, kao i rizicima kojima je banka izložena. Dodatno, razumećete i ulogu centralne banke u kreiranju novčane mase i uticaju na kamatne stope.

Osnovna literatura:

 • Federik, S Miškin Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta (7. izdanje ili noviije)
 • Rouz, P., Hacins, S.K, Upravljanje bankama i finansijske usluge (10. izdanje)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: III