Merdžeri i akvizicije

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu ćete saznati kako glavni elementi procesa spajanja i akvizicije kompanija izgledaju, kako se kreira korporativna strategija, na koji način se vrši vrednovanje, kako se sprovodi proces due dilligence. Predavanja će obuhvatati najznačanije teorijske osnove navedenih procesa, dok će praktična nastava omogućiti praktičnu primenu teorije. Znanja sa ovog predmeta će vam omogućiti samostalno sprovođenje osnovnih koraka vrednovanja kompanija i due dilligence.

Osnovna literatura:

Korporativne strategije u procesu akvizicije, Milan Zvezdanović, Službeni glasnik, 2022; Andrew J. Sheridan (2018) Mergers and Acquisitions from A to Z. Fourth edition. New York, American Management Association;

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: III