Osnovi upravljanja kvalitetom

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj predmeta je da studenti razumeju savremene koncepte upravljanja kvalitetom. Takođe, jedan od ciljeva predmeta je da studenti ovladaju primenom metoda i tehnika, koje će im omogućiti da uspešno upravljaju organizacijom ili njenim delovima, tako da njihovi proizvodi i/ili usluge budu u skladu sa zahtevima korisnika.

Osnovna literatura:

Filipović, J. i Đurić, M. (2009). Osnove kvaliteta. Prvo izdanje. Beograd, Fakultet organizacionih nauka

Crosby, P. B. (1979). Quality is free: The art of making quality certain (Vol. 94). New York: McGraw-hill.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  3

Semestar:  zimski

Godina studija: III