Razvojno bankarstvo

Sažetak predmeta:

Razvojno bankarstvo predstavlja novu oblast ekonomske nauke. Ciljevi i poslovanje razvojnih banaka se supstancijalno razlikuju u odnosu na poslovne banke. Osnovni cilj predmeta je osposobljavanje studenata da razumeju modele poslovanja razvojnih banaka i da samostalno kreiraju razvojne projekte.

Osnovna literatura:

Bruck, N. (2001), Development banking concepts and theory


Pena, A. D. (2001), Principles of development banking

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  3

Semestar:  prolećni

Godina studija: III