Upravljanje izvozom

Sažetak predmeta:

Preduzeća koja pretenduju da budu uspešna prevazilaze okvire poslovanja na domaćem tržištu, tragajući za modalitetima uspešnog pozicioniranja na inostranom tržištu. Inovativnost postaje dominantni faktor uspeha na međunarodnom tržištu. Upravo u ovome se ogleda značaj izučavanja upravljanja izvozom. Cilj predmeta Upravljanje izvozom jeste da pruži studentima znanja o modalitetima, mehanizmima i instrumentima koji se primenjuju u izvoznom poslovanju, specifičnostima organizovanja pojedinih poslovnih funkcija i izazovima upravljanja rastućim rizicima. Posebno se analiziraju primeri poslovne prakse uspešnih izvoznika.

Osnovna literatura:

Rakita, B. (2013) Međunarodni biznis i menadžment, CIDEF, Ekonomski fakultet, Beograd

Czinkota, M.R., Ronkainen, I.A. Moffett, M.H. (2006)  International Business, Thomson, Ohio

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  3

Semestar:  zimski

Godina studija: III