Digitalni poslovni modeli

Sažetak predmeta:

Predmet Digitalni poslovni model ima za cilj da studentima predstavi nove izazove sa kojima se susreću kompanije u vremenu 4te industrijske revoulcije. Eksponencijalni razvoj novih tehnologija je nametnuo kompanijama redefinisanje svojih poslovnih modela, iznalaženje novih načina stvaranja nove vrednosti i ostvarivanja konkurentske prednosti. Talas disrupcija i inovacija u poslovanju kompanija stvaranjem novih, digitalnih poslovnih modela, je karakteristika poslovanja kako velikih korporacija, ali i malih preduzetnika i startupova. Pojava velikog broja ovih modela, uključujući i brojnost online poslovnih modela, ukazuje na neminovnost prilagodjavanja i stalnog inoviranja u poslovanju. Bitan segment rada na predmetu činiće rad kroz studije slučaja.

Osnovna literatura:

Weill, P amd Woerner S, (2018) What`s Your Digital Business Model?, Boston, Harvard Business Review Press

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  3

Semestar:  zimski

Godina studija: III