Finansijska tržišta

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja o instrumentima tržišta kapitala (obveznice, akcije, finansijski derivati), institucijama (finansijski posrednici, berza i OTC tržište), procesima trgovanja hartijama od vrednosti i kreiranja portfolija. Nakon završenog kursa student bi trebalo da razume značaj finansijskih tržišta i institucija i kritički analizira njihove osnovne karakteristike; da poseduje znanje o načinu procesa vrednovanja finansijskih instrumenata i da je u stanju da kompetentno analizira i tumači osnovne procese na savremenim finansijskim tržištima. Krajnji cilj kursa je razvoj sposobnosti studenata da samostalno prate, analiziraju i predvidjaju kretanja cena finansijskih instrumenata.

Osnovna literatura:

Bodi, Zvi, Alex Kane, i Alan J. Marcus (2009), Investicije, McGraw Hill, prevedeno na srpski jezik u izdanju Datastatus, Beograd.

Mishkin, Frederic  S. i Stanley Eakins (2014), Finansijska tržišta i institucije, sedmo izdanje, prevedeno na srpski jezik u izdanju Mate, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski

Godina studija: III