Monetarna ekonomija

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj ovog predmeta je sticanje osnovnih znanja i veština u oblasti monetarne ekonomije i finansijskih institucija. Na taj način, unapređuje se sposobnost studenata da razumeju modernu monetarnu ekonomiju i uspostavljanje globalne ravnoteže na principima koji su uspostavljeni posle krize 2008. poznate kao Velika recesija. Specifičnost ovog predmeta je uspostavljanje tesne veze izmedju monetarne ekonomije, bankarststva i investiranja sa ostalim komponentama ekonomske politike. Studenti se osposobljavaju da analiziraju, uporedjuju i predlažu rešenja za otklanjanje problema iz oblasti monetarne ekonomije i ekonomske politike.

Osnovna literatura:

Frederic S. Mishkin, Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansisjka tržišta 7-mo izdanje, Data status, Beograd, 2007

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski

Godina studija: III