Međunarodno poslovanje

Sažetak predmeta:

Kompanije koje pretenduju da budu uspešne prevazilaze okvire poslovanja na domaćem tržištu tragajući za modalitetima uspešnog pozicioniranja na inostranom tržištu. Upravo u ovome se ogleda značaj izučavanja međunarodnog poslovanja. Cilj predmeta Međunarodno poslovanje  jeste da pruži studentima znanja o modalitetima, mehanizmima i instrumentima koji se primenjuju u međunarodnom poslovanju u uslovima rastućih globalnih poslovnih rizika. Posebno se analiziraju primeri poslovne prakse uspešnih međunarodnih kompanija.

Osnovna literatura:

Rakita, B.(2016), Međunarodni biznis i menadžment, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta:  izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  zimski

Godina studija:  III