Inovacije i preduzetništvo

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj predmeta Inovacije i preduzetništvo je upoznavanje studenata sa teorijom, konceptima, politikama i praksom preduzetništva zasnovanog na inovacijama. Za tržišne privrede i njihov razvoj značaj malih i srednjih preduzeća je višestruk a inovacije poluga održivog ekonomskog razvoja. Jedan od ciljeva predmeta jeste da studentima kroz analizu studija slučaja približi način preduzetničkog razmišljanja, kao i da omogući sticanje znanja, veština i stavova koji su potrebni da bi se preduzetnički poduhvat pokrenuo, vodio i razvijao.

Osnovna literatura:

Dikins, D. i Fril M. (2012) Preduzetništvo i male firme, V izdanje. Beograd, Data status.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  prolećni

Godina studija: III