Psihologija dizajna

Sažetak predmeta: 

Dizajn možemo definisati kao proces planiranja ili samu izvedbu izgleda i funkcionalnosti objekta ili pak procesa. Iako tradicionalno na dizajn gledamo kao na funkciju estetike, dizajn i psihološki procesi koji prethode kreativnom radu su prisutni u svakodnevnom životu. Kroz ovaj predmet, studenti će se upoznati sa neurokognitivnom pozadinom dizajna i praktično primeniti procese koji služe da poboljšaju i podstaknu kreativni i inovativni rad.

Osnovna literatura:

Norman, Donald (2013), The design of everyday things, New York: Basic Books

Dekić, Milovan; Jevtić, Marko (2020), Design thinking, kako da stvarate proizvode koje ljudi žele, Beograd: Finesa

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB bodova: 3

Semestar: prolećni

Godina studija: III