Učenje i razvoj

Sažetak predmeta:

Kažemo da čovek uči dok je živ. U svetu biznisa koji neprekidno napreduje ovo je posebno tačno, i predstavlja jedan od ključnih preduslova za uspeh. Zato nam je od izuzetne važnosti poznavanje teorija efikasnog učenja i metoda razvoja različitih veština. Ovaj kurs pruža alate za razumevanje procesa učenja i usvajanja znanja i veština potrebnih za profesionalno, ali i lično usavršavanje, a pruža i priliku da naučite kako da sami u budućnosti osmišljavate delotvorne treninge za razvoj zaposlenih.

Osnovna literatura:

  • Kodžopeljić, J. & Pekić, J., Psihologija u nastavi, Odabrane teme iz psihologije obrazovanja, Filozofski fakultet, Novi Sad (2017)
  • Jerković, I. & Zotović, M., Razvojna psihologija, Centar za primenjenu psihologiju (2020)
  • Torrington, D., Hall, L., & Taylor, S, Menadžment ljudskih resursa, Data status (2004)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 5

Semestar: zimski

Godina studija: III