Korporativne komunikacije i odnosi sa javnošću

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti komunikacija kako bi studenti primarno savladali prevođenje identiteta korporacije u imidž pomoću internih i eksternih komunikacija, postavke brenda, veština javnog nastupa u medijima i u odnosima sa različitim ciljnim grupama. Kroz rad će posebno biti akcentovana postavka korporativne komunikacione strategije što između ostalog podrazumeva upotrebu različitih komunikacionih taktika i alata, kao i pažljivo prikupljanje, bavljenje i plasiranje informacija. Cilj je da nakon završenog kursa, student stekne komunikacione veštine, neophodne kako u radu u korporacijama, tako i u svakom kolektivu –, agenciji, umetničkom timu i dr.

Osnovna literatura:

Joep Cornelissen, (2017), Corporate Communication A Guide to Theory and Practice, Sage Publications, New York,

Skot M. Katlip, Alen H. Senter, Glem M. Brum, (2010), Učinkoviti odnosi s javnošću, Službeni glasnik, Beograd,

Ralph Tench, Liz Yeomas, Otkrivanje odnosa s javnošću (2009), Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Zagreb,

Alvin-Dej, L, (2008) Etika u medijima, Čigoja štampa, Beograd,

Nino Ćorić, Korporativna komunikacija, (2019), Synopsis Sarajevo, Zagreb.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski

Godina studija: IV