Priprema predloga završnog rada

Sažetak predmeta:

Završni rad predstavlja krajnji rezultat procesa studija. Ovaj predmet predstavlja deo paketa predmeta na IV godini koji su usmereni na produkciju i izradu završnog rada. Cilj predmeta je da, na osnovu znanja stečenih na prve tri godine studija, student u potpunosti bude spreman i sposoban da svoju kreativnu ideju samostalno producentski definiše i formuliše u vidu predloga završnog rada. 

Osnovna literatura:

Varbanova, L. (2013). Strategic management in the arts. Routledge,

Van Horne, Wachowicz (2007) „Osnovi finansijskog menadžmenta“, dvanaesto izdanje, Data Status, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena: 8

Semestar:  zimski

Godina studija: IV