Promocija i plasman završnog rada

Sažetak predmeta:

Završni rad predstavlja krajnji rezultat procesa studija. Ovaj predmet predstavlja deo paketa predmeta na IV godini koji su usmereni na produkciju i izradu završnog rada. Predmet se nastavlja na materijal sa predmeta Promocija projekta i festivali i pruža praktične smernice u pogledu upravljanja procesom promocije i plasmana kompletiranog A/V dela.

Osnovna literatura:

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena: 10

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV