Rizici u proizvodnji završnog rada

Sažetak predmeta:

Završni rad predstavlja krajnji rezultat procesa studija. Ovaj predmet predstavlja deo paketa predmeta na IV godini koji su usmereni na produkciju i izradu završnog rada. Predmet se nastavlja na materijal sa predmeta Rizici u AV produkciji i analizira praktične neizvesnosti i pretnje sa kojima se studenti mogu suočiti prilikom izrade završnog rada, kao i načine upravljanja ovim rizicima.

Osnovna literatura:

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena: 7

Semestar:  zimski

Godina studija: IV