Upravljanje finansijama završnog rada

Sažetak predmeta:

Završni rad predstavlja krajnji rezultat procesa studija. Ovaj predmet predstavlja deo paketa predmeta na IV godini koji su usmereni na produkciju i izradu završnog rada. Cilj predmeta je da student u potpunosti bude spreman i sposoban da svoju kreativnu ideju samostalno producentski definiše, implementira u finansijski plan završnog rada i na osnovu stečenih producentskih znanja, kompetentno i samostalno izrazi projekat kroz realan budžet.

Time će savladati samostalnu, odgovornu, kreativnu i kritičku izradu finansijskog plana i budžeta za svoj završni rad kako bi stekao ključne i sistemske kompetencije kroz planiranje promena u planu i budžetu.

Osnovna literatura:

Varbanova, L. (2013). Strategic management in the arts. Routledge,

Van Horne, Wachowicz (2007) „Osnovi finansijskog menadžmenta“, dvanaesto izdanje, Data Status, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  10

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV