Sažetak predemta:

Zašto Simon Sinek kaže da ,,Lideri uvek jedu poslednji”? Šta jednog stručnjaka čini dobrim liderom? Ovaj predmet daje odgovore na ova i slična pitanja i upoznaje vas sa ključnim elementima savremenog liderstva. Otkrićete koje veštine i osobine je potrebno da menadžeri neprekidno razvijaju kako bi se mogli smatrati istinskim liderima. Na ovom kursu ovladaćete pojedinostima različitih stilova liderstva i saznaćete kada je koji stil najefikasnije primenjivati.

Osnovna literatura:

 • Northouse, P.G., Liderstvo: Teorija i praksa, Data status, Beograd (2008)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena: 6

Semestar: zimski

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu ćete steći ključna znanja iz domena međunarodnih finansija. Na osnovu predavanja, praktičnih primera i obrade studija slučaja, na ovom predmetu ćete proučavati osnovne karakteristike investiranja na globalizovanom tržuštu kapitala. Posebna pažnja će se posvetiti rizicima i zaštitnim strategijama fluktuacije deviznih kurseva i njihovim imlikacijama na upravljanje finansijskim tokovima u međunarodnim poslovnim aktivnostima.

Osnovna literatura:

 • Bodie, Zvi, Kane, Alex i Alan J. Marcus (2009), Osnovi Investicija, Datastatus, Beograd 
 • Bekaert, Geert i Robert Hodrick (2015), International Financial Management, Pearson 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: IV

Sažetak:

Na ovom predmetu naučićete kako da određene procese u kompaniji učinite efikasnijim. Razumećete kako se poslovnim procesima upravlja, i steći ćete veštine koje ćete moći da primenjujete u kompanijama iz različith sektora privrede.

Osnovna literatura:

 • Radović M., Tomašević I., Stojanović D., Simeunović B. (2012), Inženjering procesa FON, Beograd. 
 • Stevenson (2021). Operations Management. 14th Edition, McGraw-Hill International Edition, New York, USA. 
 • Rother, M. (2009). Toyota kata. New York, NY: McGraw-Hill Professional Publishing. 
 • Jacobs R.E. & Chase B.R. (2021). Operations and Supply Chain Management, 16th ed., McGraw-Hill

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 5

Semestar: zimski

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu ćete se upoznati sa različitim oblicima finansijskih instrumenata koji koriste startapi za svoj razvoj, Uz razumevanje teorijske osnove, kroz praktične primere ćete naučiti zašto je pitch deck važan investitorima, kako biznis anđeli i fondovi rizičnog kapitala donose odluku o investiranju, i na koji način treba pregovarati sa investitorima. Steći ćete znanja i veštine koje ćete moći da iskoristite kako biste dobili finansiranje za razvoj startapa, i naučiti kako da upravljate finansiranjem.

Osnovna literatura:

 • Preduzmi ideju, pokreni startap, Inicijativa digitalna Srbija, 2021; Preduzetništvo, Brajan Trejsi, Harmojina knjige, 2022; Venture Deals, Be Smarter Than Your Lawyer And Venture Capitalist, 2019, Wiley; Ventue Capital for Dummies, Nicole Gravagna, Peter K. Adams, 2013, Wiley

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

U današnjem složenom i neizvesnom poslovnom okruženju, upravljanje rizicima je ključno za uspeh svake organizacije. Iz tog razloga, kako biste se uspešno snalazili u poslovnom svetu nakon završenih studija, neophodno je da razumete koncepte i alate koji se koriste u upravljanju rizicima i da naučite da donosete informisane odluke u poslovnom okruženju koje se rapidno menja. Ovaj predmet vas uči upravo tome, i pruža vam znanja i veštine za identifikaciju, procenu i upravljanje rizicima sa kojima se preduzeća suočavaju u svom poslovanju.

Osnovna literatura:

 • "Principles of Risk Management and Insurance" (dvanaesto izdanje), G. E. Rejda.
 • „ The Essentials of Risk Management” (drugo izdanje), Crouhy, Galai & Mark
 • Dodatna literatura: Menadžment rizika u preduzeću, Đuričin i Vuksanović Herceg

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

Ovaj predmet će vam pružiti razumevanje savremeneih koncepata upravljanja kvalitetom. Na predmetu ćete usvojiti znanja i veštine za primenu metode i tehnike koje će vam omogućiti da uspešno upravljajte organizacijom ili njenim delovima, kao i da vaši proizvodi i/ili usluge budu u skladu sa zahtevima korisnika ili kupaca.

Osnovna literatura:

 • Filipović, J. i Đurić, M. (2009). Osnove kvaliteta. Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
 • Crosby, P. B. (1979). Quality is free: The art of making quality certain (Vol. 94). New York: McGraw-hill. 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

Zamislite da nakon završenih studija budete angažovani na projektu na kome se od vas zahteva da razvijete strategiju države koja će podstaći razvoj inovativnih kompanija. Odakle da počnete? Odgovor je – od istraživanja. Kroz podsticanje aktivnijeg stvaralačkog odnosa, na ovom predmetu ćete upravo naučiti kako da sprovedete samostalni istraživački rad: odredite metodologiju istraživanja, analizirate kvantitaivne i kvalitativne podatke, stavite ih u kontekst i isprezentujete zaključke do kojih ste došli kroz istraživanje.

Osnovna literatura:

 • Don E. Ethridge (2004), Research Methodology in Applied Economics, Wiley-Blackwell, New York 
 • Mark Blaug (1992), The Methodology of Economics: Or how Economists Explain, Cambridge University Press 
 • Roger E. Backhouse, ed. (1994), New directions in economic methodology, Routledge, New York 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

Kako je OpenAI za samo 5 dana od lansiranja privukao 1.000.000 korsnika? Ovo je samo jedan od primera o kojima ćete diskutovati na predmetu koji vam pomaže da otkrijete i istražite uspešne strategije razvoja poslovanja i prodaje. Na predmetu ćete naučiti kako da osvojite i povećate tržište na kome posluje vaša kompanija, koji su sve načini isporučivanja vrednosti klijentima, i kako da konstantno unapređujete i razvijate biznis.

Kroz rad na realnim studijama slučaja i kontatk sa svetskim i lokalnim stručnjacima iz ove oblasti tokom izvođenja nastave, studenti će naučiti da odgovore na dva ključna pitanja: Gde se takmičiti? I kako se takmičiti? Studenti će dobiti znanje o skupu strateških „recepata“ koje se mogu primeniti, kombinovati i pogoditi prilikom pristupa tržištu i razvoja konkurentske pozicije na tržištu.

Osnovna literatura:

 • Renée Mauborgne, W. Chan Kim. (2004). Strategija plavog okeana. Gildan Media.
 • Peter, Thiel and Blake Masters. (2017). Od nule do jedan. Laguna

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

Živimo u svetu koji se brzo menja. Količina informacija koja se svakodnevno generiše, primi i procesira raste po eksponencijalnoj stopi. Ova eksplozija informacija je u osnovi sve većeg razvoja i veštačka inteligencija (VI). VI omogućava kompjuterima i mašinama da automatizuju poslovnu logiku – da rade i reaguju poput ljudi. VI nudi neslućene mogućnosti za pojedince, organizacije i društvo, ali isto tako dolazi sa značajnim rizicima i etičkim dilemama. Na ovom predmetu ćete steći uvod u VI, razumeti osnovne tipove VI i osnovnih trenutnih, ali i potencijalnih budućih primena VI u poslovanju. Analiziraćete i izazove, rizike i etičke dileme primene VI u poslovanju.

Osnovna literatura:

 • Rose, Doug (2021), Veštačka inteligencija za poslovanje, prevedeno na srpski jezik, Delfi
 • Davenport, Thomas H (2021), Prednost veštačke inteligencije, prevedeno na srpski jezik, Mate

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu ćete steći niz veština i konkretnih znanja koje će vam omogućiti da, nakon završenih studija ili već tokom studija, započnete svoju karijeru u kako u kreativnim i medijskim agencijama, tako i u sektorima marketinga i kreative u samim kompanijama. Na predmetu ćete raditi na konkretnim zadacima koji se odnose na: istraživanje tržišta, kreiranje kampanje, izrada marketišnkog plana, deljenje informacija sa agencijom, analiza uspešnosti kampanja.

Osnovna literatura:

 • Lovemarks – Kevin Roberts 
 • Human kind – Leo Burnett 
 • Ogilvey on Advertising – Daivd Ogilvey 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu ćete steći znanje o poreklu etike i vodećim etičkim idejama, kao i o primeni etike u životu i biznisu. Učićete o primeni etike u biznisu, sa posebnim akcentom na društvena odgovornost i zaštitu prirode.

Osnovna literatura:

 • Miloljub Albijanić, Intelektualni kapital, Službeni glasnik, Beograd 2011.
 • Uvod u etiku, priredio Piter Singer, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad, 2004.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

98% kompanija koje su deo S&P 500 indeksa ima ESG izveštavanje. Na ovom predmetu ćete naučiti šta je ESG i savladati osnovne principe tog poslovnog koncepta, koji postaje dominantan u eri održivog razvoja i zelene tranzicije. Predmet pokriva osnovne koncepte u okviru svake od oblasti E, S i G i povezuje tačke između tradicionalne društvene odgovornosti i projekata održivosti i poslovnih performansi, održivog ulaganja i upravljanja rizicima.

Osnovna literatura:

 • Giselle Weybrecht, (2013), The Sustainable MBA: A Business Guide to Sustainability ; Language, ‎English ; Hardcover, ‎480 pages ; ISBN-10, ‎1118760638 ; ISBN-13, ‎978-1118760635; 
 • John Hill, (2020), Environmental, Social, and Governance (ESG) Investing: A Balanced Analysis of the Theory and Practice of a Sustainable Portfolio, Academic Press, ISBN 9780128186930 
 • IFC World Bank Group, (2021) IFC ESG Guidebook, © International Finance Corporation 2021 
 • WWW izvori

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV