Advertajzing

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu ćete steći niz veština i konkretnih znanja koje će vam omogućiti da, nakon završenih studija ili već tokom studija, započnete svoju karijeru u kako u kreativnim i medijskim agencijama, tako i u sektorima marketinga i kreative u samim kompanijama. Na predmetu ćete raditi na konkretnim zadacima koji se odnose na: istraživanje tržišta, kreiranje kampanje, izrada marketišnkog plana, deljenje informacija sa agencijom, analiza uspešnosti kampanja.

Osnovna literatura:

  • Lovemarks – Kevin Roberts 
  • Human kind – Leo Burnett 
  • Ogilvey on Advertising – Daivd Ogilvey 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV