Analiza finansijskih izveštaja

Sažetak predmeta:

Svrha predmeta je da omogući studentima sticanje osnovnih znanja iz finansijske analize ili analize finansijskih izveštaja preduzeća, koja se svrstava u oblast primenjenog računovodstva. Proučavanjem metodologije finansijske analize, studenti će saznati kako se analiziraju pojedini izveštaji, a naročito bilans stanja, bilans uspeha i izveštaj o tokovima gotovine. U ovom predmetu je posebna pažnja posvećena raznim vrstama finansijskih pokazatelja (likvidnosti, solventnosti, profitabilnosti, i dr.) i njihovoj upotrebi u procesu utvrđivanja rezultata poslovanja i finansijskog položaja preduzeća. Pored toga, kao posebna nastavna jedinica, razmatraju se složenije metode analize koje se danas sve više koriste u praksi. Posebna pažnja, posvećena je primeni informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT) u primeni metoda i tehnika analize.

Osnovna literatura:

Jagdish Kothari, Elisabetta Barone: Finansijsko računovodstvo (Medjunarodni pristup), Datastatus, Beograd, 2012,

Charles H. Gibson, Financial Statement Analyses, 13th edition, SouthWestern, Cengage Learning, 2013.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  zimski

Godina studija: IV